I. Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sınırlı Sorumlu 745 Sayılı Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi (“Kooperatif”)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz;

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için yan hak ve menfaatlere yönelik çalışmaların yapılması,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması,
 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması

amacıyla toplanacak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile gerekmesi durumunda Kolluk Kuvvetleri ve Adli Makamlarla, hukuki yetkisi dâhilinde ve talep ettiği amaçla sınırlı olarak; banka, sigorta şirketi, ulusal firma denetçileri, hukuk bürosu, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilecek ayrıca Kooperatifimizde, sunucusu ülke dışında bulunan veri depolama sistemi kullanılması nedeniyle işleme faaliyetleri esnasında yurt dışına kişisel veri aktarımı gerçekleşecek bu aktarımlar 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; ticari faaliyetimizi yürütmek ve bu kapsamda Kooperatifimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kooperatifimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle ve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir.

V. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kooperatifimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kooperatifimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Kooperatifimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Kooperatifimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Kooperatifimize yapacağınız başvuruların, internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla ……………………………………………………………………………. adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kooperatifimizin ……………………………… kep adresine veya ………………@……… kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.